Openbare bibliotheek Olen

Dienstreglement

Afdeling 1 – Consultatie en ontlenen van materialen van de bibliotheek

Artikel 1 – Toegang

§1. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Olen is voor iedereen vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

§2. De openingsdagen en -uren staan vermeld op de website www.olen.be en aan de ingang van de bibliotheek.

Artikel 2 – Inschrijving en lenerspas

§1. Om materiaal van de bibliotheek te ontlenen, moet de ontlener ingeschreven zijn.

§2. De inschrijving gebeurt aan de balie van de bibliotheek op voorlegging van de identiteitskaart en is gratis.

§3. Het leenverkeer wordt geregistreerd via de eID. Beschikt de ontlener niet over een eID dan krijgt hij een andere lenerspas.

§4. De geregistreerde lenersgegevens worden uitsluitend voor administratieve doeleinden in de bibliotheek gebruikt.

§5. De eID of lenerspas is uitsluitend voor individueel gebruik bestemd. De lener moet adreswijzigingen, verlies of diefstal van de eID of lenerspas onmiddellijk melden bij de bibliotheek.

§6. De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde lenerspas wordt vastgelegd in een retributiereglement.

Artikel 3 – Uitlenen en uitleentermijnen

§1. Alleen op vertoon van de eID of lenerspas kunnen materialen ontleend worden.

§2. De uiterste datum waarop de geleende materialen moeten teruggebracht worden, staat vermeld op het lenersbonnetje dat overhandigd wordt bij het ontlenen van materialen.

§3. De uitleentermijn bedraagt:

 • 3 weken voor boeken (inclusief luisterboeken), strips, tijdschriften, dvd’s en cd-rom’s;
 • 6 weken voor taalcursussen.

§4. In afwijking van §3 bedraagt de uitleentermijn voor 65-plussers:

 • 4 weken voor boeken (inclusief luisterboeken), strips, tijdschriften, dvd’s en cd-rom’s.

§5. De mogelijkheid bestaat om een langere uitleentermijn te verkrijgen bij vakantie.

§6. De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Artikel 4 – Leengeld

De ontleentarieven voor de materialen wordt vastgelegd in een retributiereglement.

Artikel 5 – Aantal te ontlenen stuks

§1. Per lenerspas kunnen maximaal tien stuks ontleend worden. Er is geen beperking in aantallen per categorie.

§2. Leerkrachten en student-leerkrachten kunnen maximum 20 boeken ontlenen per lenerspas.

Artikel 6 – Verlengen van de uitleentermijn

§1. Als de materialen niet gereserveerd zijn, kan de uitleentermijn ten hoogste 2 keer verlengd worden. Taalcursussen kunnen 1 keer verlengd worden.

§2. Verlengen kan op een van de volgende manieren:

§3. De uitleentermijn is opnieuw 3 weken en 6 weken voor een taalcursus.

§4. Iedere verlenging geldt als een nieuwe ontlening waarbij terug leengeld moet betaald worden volgens de ontleentarieven die vastgelegd zijn in het retributiereglement.

Artikel 7 – Boetes en sancties bij het overschrijden van de uitleentermijn

§1. Na het verstrijken van de uitleentermijn betaalt de lener aanmaningskosten. Het bedrag daarvan wordt vastgelegd in een retributiereglement.

§2. Het uitlenen van materialen wordt geweigerd wanneer een verschuldigde boete na 4 aanmaningen niet betaald is.

Artikel 8 – Boetes bij verlies of beschadiging

§1. Leners dienen zorg te dragen voor de geleende werken. Mogelijke beschadigingen of niet-aanwezig zijn van bijlagen moeten vooraf gesignaleerd worden, zoniet kan de ontlener achteraf aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging of het ontbreken van toebehoren.

§2. Verlies of beschadiging van materialen moet vergoed worden. De bedragen hiervoor worden vastgelegd in een retributiereglement.

§3. Het is verboden in materialen van de bibliotheek aantekeningen te maken, ook niet met potlood. Elke aantekening zal worden beschouwd als een gedeeltelijke beschadiging, waarvoor de reglementaire schadevergoeding, zoals vastgelegd in het retributiereglement, zal worden aangerekend.

§4. Ontvreemden van delen uit kranten, naslagwerken, documentatiemappen en tijdschriften of bijlagen van materialen wordt beschouwd als een zware beschadiging, waardoor het materiaal in kwestie niet bruikbaar meer is. Hiervoor wordt de reglementaire schadevergoeding aangerekend, zoals vastgelegd in het retributiereglement.

Artikel 9 – Reserveren

§1. De inschrijving als lener geeft recht op het reserveren van materiaal dat uitgeleend is. Zij geeft eveneens recht op het aanvragen van materiaal bij andere bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer – IBL).

§2. Ongeacht of de gevraagde materialen tijdig ter beschikking kunnen gesteld worden, wordt er voor elke reservatie een kost aangerekend. Het bedrag hiervan wordt vastgelegd in een retributiereglement.

§3. Het gereserveerde object wordt tot 10 dagen na het verzenden van de verwittigingsbrief voorbehouden voor degene die de reservatie heeft geplaatst.

Artikel 10 – Inleverschuif

§1. Materialen die worden ingeleverd via de inleverschuif, zullen de eerste werkdag na inlevering verwerkt worden.

§2. Materialen van eenzelfde kaart die niet ingeleverd worden, worden niet automatisch verlengd.

§3. Eventuele kosten voor boetes, aanmaningen of beschadigingen worden bij een volgend bezoek aan de bibliotheek vereffend.

Artikel 11 – Algemene bepalingen

§1. Om geen enkele reden mag materiaal doorgegeven worden aan derden. Het is niet toegestaan geleend materiaal te kopiëren, te gebruiken in openbare plaatsen en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

§2. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur door het gebruik van ontleende audiovisuele materialen. Evenmin kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor het niet kunnen gebruiken van audiovisuele materialen omwille van het ontbreken van de minimale systeemvereisten.

§3. Cd-roms en dvd’s kunnen niet ter plaatse geraadpleegd worden.

§4. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds beroep doen op het bibliotheekpersoneel.

§5. In de leesruimte moet de gebruiker ervoor zorgen dat de studiesfeer niet verstoord wordt.

§6. Leeszaalwerken, dagbladen en het laatst verschenen nummer van een tijdschrift kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden.

Afdeling 2 – Gebruik van de cyberzone

Artikel 12 – Algemene voorwaarden voor gebruiker

Enkel leden van de bibliotheek mogen gebruik maken van cyberzone.

Artikel 13 – Organisatie van het gebruik van de cyberzone

§1. De pc’s in de cyberzone met internettoegang, kantoortoepassingen en databanken zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek.

§2. Vooraf aanmelden aan de balie is noodzakelijk.

§3. In volgorde van aanmelding kan gedurende een half uur gewerkt worden. Deze tijdsduur kan met een half uur verlengd worden als geen andere kandidaat-gebruiker zich aanbiedt.

§4. Vooraf reserveren is aanbevolen. De reservatie wordt enkel aanvaard voor de lopende week en de daaropvolgende week. Telefonisch reserveren is mogelijk.

§5. Het gebruik van de pc’s in de cyberzone is gratis. Het afdrukken van prints wordt aangerekend volgens het bedrag zoals vastgelegd in het retributiereglement.

§6. Het bibliotheekpersoneel kan de gebruiker helpen bij het opstarten en eventueel helpen met algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden in het gebruik van internet of software.

§7. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet.

§8. Volgende handelswijzen zijn uitgesloten:

 • het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden;
 • het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrechten berusten of andere inbreuken op het copyright;
 • het schenden van het computerbeveiligingssysteem;
 • het vernietigen of aanpassen van computerinformatie;
 • het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;
 • het gebruiken van eigen software;
 • het gebruiken van eigen diskettes, cd-roms, dvd’s en usb-sticks om gegevens op te slaan;
 • het aansluiten van andere toestellen op de computer van de bibliotheek;
 • het opslaan van gegevens van internet op de harde schijf van de computer van de bibliotheek.

Artikel 14 – Sancties bij niet-naleving van de richtlijnen

§1. Het niet-naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot een van de volgende sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:

 • het vergoeden van de veroorzaakte schade;
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet in de bibliotheek;
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek;
 • juridische vervolging bij ernstige vergrijping.

§2. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software wordt de reële kostprijs voor herstelling of vervanging aangerekend aan de persoon die de schade veroorzaakt heeft.

Afdeling 3 – Algemene richtlijnen

Artikel 15– Algemene regels voor bezoekers aan de bibliotheek en de cyberzone

§1. In de bibliotheek kunnen wanneer gewenst kopies genomen worden of zaken geprint worden. Het bedrag hiervan wordt vastgelegd in een retributiereglement.

§2. In de bibliotheek mag er niet gerookt of gegeten worden. Dranken zijn alleen in het leescafé toegestaan.

§3. Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek.

§4. De bibliothecaris of het college van burgemeester en schepenen kan, als daartoe gegronde redenen zijn, iemand de toegang tot de bibliotheek weigeren.

§5. De bibliotheekgebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij de inschrijving.

Dit dienstreglement is laatst aangepast en goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 december 2012.

 

Retributiereglement

Artikel 1.

Met ingang van 1 januari 2012 en voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een retributie gevestigd op de diensten van de openbare bibliotheek en de verkoop van afgevoerde materialen.

Artikel 2.

De inschrijving is gratis voor alle gebruikers.

Artikel 3.

De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde lenerspas bedraagt 5,00 euro.

Artikel 4.

Voor de te ontlenen materialen in de openbare bibliotheek wordt de volgende leentarieven gevraagd:

boek

gratis

luisterboek

gratis

strip

gratis

tijdschrift

gratis

cd-rom jeugd

gratis

cd-rom volwassenen

0,50 euro

dvd

0,50 euro

taalcursus

1,25 euro

Artikel 5.

§1. Na het verstrijken van de uitleentermijn betaalt de ontlener aanmaningsgeld. Dit bedraagt per begonnen week en per object:

boek

0,20 euro

luisterboek

0,20 euro

strip

0,20 euro

tijdschrift

0,20 euro

cd-rom jeugd

1,00 euro

cd-rom volwassenen

1,00 euro

dvd

1,00 euro

taalcursus

2,50 euro

§2. De kost per te verzenden aanmaningsbrief bedraagt 1,00 euro.

Artikel 6.

§1. Verlies of beschadiging van materialen moet vergoed worden.

§2. Voor beschadiging of verlies van toebehoren van materialen (bijlage, doosjes, …) wordt 3,00 euro per onderdeel aangerekend.

§3. Voor de vernietiging van een barcode of etiket wordt 2,00 euro per stuk aangerekend.

§4. Bij gedeeltelijke beschadiging, waarbij het materiaal na herstelling nog bruikbaar is, gelden de volgende vergoedingen:

boek

5,50 euro

luisterboek

5,00 euro

strip

2,00 euro

tijdschrift

1,50 euro

taalcursus

5,00 euro

§5. Bij verlies of onherstelbare schade van materialen wordt de actuele handelswaarde aangerekend.

Artikel 7.

Ongeacht of de gevraagde materialen tijdig ter beschikking kunnen gesteld worden, wordt er voor elke reservatie een bedrag van 1,00 euro per item aangerekend.

Artikel 8.

Voor fotokopieën en prints worden de volgende tarieven aangerekend:

kopieën van intern materiaal

per A4-pagina

0,10 euro

per A3-pagina

0,15 euro

kopieën van extern materiaal

per A4-pagina

0,15 euro

per A3-pagina

0,25 euro

prints

per pagina

0,10 euro

Artikel 9.

Het gebruik van de pc’s in de cyberzone is gratis.

Artikel 10.

Afgevoerde materialen worden verkocht voor de eenheidsprijs van 0,50 euro per stuk, ongeacht de staat waarin het materiaal zich bevindt. Voor eventuele speciale aanbiedingen wordt de prijs vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11.

De retributies zijn verschuldigd door de aanvrager.

Artikel 12.

§1. De retributie moet betaald worden bij het afleveren van de diensten of de aankoop van afgevoerde boeken.

§2. Bij het gebruik van de afleverschuif moeten openstaande retributies of boeten bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek vereffend worden.

Artikel 13.

§1. Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.

§2. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.